El present acord regula les condicions generals de compra per als diversos productes i serveisofertats en aquesta pàgina web per part d'EConceptes, amb domicili al carrer Segle XX 50, 3r 4a, 08032 de Barcelona, pel que el CLIENT, en el moment que realitza la compra accepta i se sotmet expressament a les clàusules especificades a continuació.

CLÀUSULES - Objecte

El present acord té per objecte la compra i acceptació per part del CLIENT dels productes i serveis ofertats per EConceptes i lliurement escollides pel CLIENT, conformement als termes i condicions recollits en les clàusules del present document.

PRIMERA - Preu, formes de pagament i lliuraments

A. PREU: En contraprestació pels productes o serveis adquirits el CLIENT accepta pagar expressament a EConceptes les quantitats especificades en aquest moment en la relació de preus establertes en la pàgina web www.econceptes.com per al producte o servei escollit. Tots els preus publicats inclouen l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) corresponent.

B. LLIURAMENT DE PRODUCTES: el lliurament dels productes es realitza des de serveis externs contracts expressament per a la distribució de continguts descarregables. Aquests serveis enviaran un correu electrònic amb les dades necessàries per a descarregar els productes adquirits.

EConceptes queda exonerada per qualsevol retard extraordinari l'origen del qual es deguin a problemes per a la recepció del producte per part del CLIENT.

SEGONA - Devolució de comandes i anul·lacions

A.SERVEIS: en el cas que el CLIENT no estigui satisfet amb la compra realitzada, disposa d'un termini de 7 dies des de la data de pagament pel servei per a anul·lar la contractació, comprometent-se EConceptes al reemborsament dels diners de la contractació.

Aquesta devolució no inclou les despeses financeres de la devolució que correran a càrrec del CLIENT.

B.PRODUCTES DESCARREGABLES: La compra de productes descarregables no admet devolucions, ja que es tracta de codi font sense cap mena de protecció.

TERCERA. - Comunicacions

Totes les notificacions entre les parts es realitzaran a través de correu electrònic. El CLIENT és responsable de la confirmació de la recepció de les notificacions i de posar en coneixement d'EConceptes  qualsevol modificació sobre les seves dades, quedant EConceptes exonerada de qualsevol responsabilitat derivada per aquesta circumstància. En cas de modificació el CLIENT haurà de posar-lo en coneixement d'EConceptes en correu electrònic.

QUARTA.- Compromís, acceptació i validesa del contracte

  1. Tal com indica en la política de privadesa de la nostra pàgina web, el CLIENT és el responsable de facilitar les seves dades de forma exacta i veraç, així com de la seva actualització.
  2. El CLIENT reconeix haver llegit i acceptat les condicions legals d'ús i la política de privadesa de la pàgina web d'EConceptes.
  3. El CLIENT reconeix que ha entès tota la informació respecte als productes i serveis oferts en la nostra pàgina web, així com totes les condicions i estipulacions recollides en el present contracte electrònic, pel que afirma que són suficients per a l'exclusió de l'error en el consentiment del present contracte, i per tant, les accepta integra i expressament.
  4. El CLIENT és plenament conscient que l'acceptació i execució del present contracte tindrà lloc per mitjà de la compra d'un producte o servei del nostre web.

CINQUENA. - Llei aplicable i resolució de conflictes

El present contracte té caràcter mercantil, i es regirà i interpretarà d'acord amb les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació, contingut o execució del Contracte, que no sigui solucionada de mutu acord, ambdues parts podran optar per acudir, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

ATENCIÓ: Les presents Condicions Generals de Compra, així com els preus i condiciones de productes i serveis, s'actualitzen periòdicament, quedant la data de l'actualizació en l'encapçalament d'aquesta pàgina.
JoomlaMan